Oficer prasowy - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Oficer prasowy

Oficer prasowy

 

 

asp. sztab. Marcin Kunka

Specjalista d/s Prasowo-informacyjnych

KPP w Starogardzie Gdańskim


Oficer prasowy jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, a także w szczególnych sytuacjach w soboty od 10:00 do 14:00, niedziele i dni świąteczne od 12:00 do 16:00 pod dyżurnym numerem komórkowym:
691-420-563


W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta proszę dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego.

Dane kontaktowe 


telefon stacjonarny: 47 74 27 233
telefon komórkowy: 691-420-563 
e-mail: rzecznik.starogard@gd.policja.gov.pl  


W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni

 mł. asp.  Małgorzata SzwedaOficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko dziennikarza,
  • redakcję i numer telefonu. 

​Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Skargi muszą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty i zawierać własnoręczny podpis osoby składającej skargę. 

 

adres:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Bohaterów Getta 2

83-200 Starogard Gdański

 

* Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej).